facebook adres e-mail telefon

Usługi IT

Obserwując rozwój technologii informatycznych można łatwo zauważyć, że z każdym rokiem zwiększa się ilość i złożoność wykorzystywanych systemów informatycznych. Jednocześnie nigdy dotąd działalność organizacji nie była w tak dużym stopniu uzależniona od sprawnie działającej, funkcjonalnej a co najważniejsze bezpiecznej infrastruktury informatycznej. Powodzenie inwestycji oraz rozwój organizacji, szybko zmieniające się oczekiwania rynkowe oraz wymogi formalne powodują, że nowe rozwiązania muszą być wdrażane coraz szybciej, ponieważ od tego zależy sukces całego przedsięwzięcia. Coraz częściej spotykamy się z sytuacją gdzie klient oczekuje od swojego informatyka lub działu IT wprowadzenia rozwiązania w jak najkrótszym możliwym czasie. Tymczasem rozeznanie rynku, konieczność zapoznania się z nowymi technologiami, testy i poznanie produktu oraz ewentualne późniejsze wdrożenia zwykle zabierają zbyt dużo czasu i środków. Dodatkowo coraz większa złożoność rozwiązań informatycznych, a przede wszystkim ich ilość już teraz przekracza możliwości percepcji pojedynczej osoby. Typowy projekt informatyczny obejmuje zwykle określenie problemu, określenie celów, analizę potrzeb, identyfikację już posiadanych zasobów sprzętowych i programowych, rozpoznanie aktualnej oferty rynkowej, dopasowanie parametrów wydajnościowych, analizę sposobów optymalnego licencjonowania oprogramowania, przeprowadzenie zakupu, wdrożenie rozwiązania, prawidłową konfigurację, naukę obsługi oraz obsługę eksploatacyjną. Aby uniknąć zbyt długo prowadzonych projektów, błędów oraz przeszacowanych inwestycji, organizacje coraz częściej opierają się na wiedzy i doświadczeniu wyspecjalizowanych podmiotów powierzając im przygotowanie, prowadzenie i realizację projektu.

Oferujemy swoje usługi w następujących zakresach:

 • Audyty IT – usługa obejmuje pełny przegląd infrastruktury informatycznej pod kątem analizy źródeł potencjalnego ryzyka. Weryfikowane są zagrożenia związane z ciągłością pracy, potencjalnymi lukami bezpieczeństwa, systemy ochrony sieci i urządzeń aktywnych, systemy backupu i retencjonowania danych, konfiguracja serwerów, pamięci masowych oraz urządzeń sieciowych, realizacja wymogów GIODO związanych z ochroną danych osobowych, procedury dostępu do zasobów, etc. Wynikiem usługi jest pełny raport na temat stanu infrastruktury wraz z kompletem zaleceń i rekomendacji uwzględniających stan obecny jak też plany i oczekiwania klienta. Audyt IT jest realizowany bezpłatnie dla wszystkich nowych klientów, którzy rozpoczynają z nami współpracę w zakresie Kompleksowej Obsługi Informatycznej. Więcej informacji na temat audytów IT można znaleźć tutaj >>
 • Migracje i wdrożenia – usługa dotyczy zarówno procesu migracji czyli przenoszenia systemów ze starych platform sprzętowych i programowych na nowe jak również wdrożenia czyli budowania od postaw złożonych rozwiązań obejmujących co najmniej sprzęt i oprogramowanie. Usługa obejmuje szczegółową analizę planowanego wdrożenia z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki klienta, fazę projektową obejmującą koszty i harmonogram prac, fazę wykonawczą oraz opiekę powdrożeniową na okoliczność niespodziewanych sytuacji które zwykle towarzyszą rewolucyjnych zmianom wykorzystywanych technologii. Niewątpliwą korzyścią jest to, że usługi migracji mogą odbywać się z użyciem usług chmury, dzięki czemu do minimum ograniczamy ryzyko zarówno planowanych jak i nieplanowanych przestojów. Więcej informacji na temat migracji i wdrożeń można znaleźć tutaj >>
 • Wirtualizacja – usługa dotyczy tworzenia środowisk wirtualnych opartych zarówno na pojedynczym hoście fizycznym jak też tworzonych w wersji klastra wysokiej dostępności lub klastra ciągłej dostępności. Usługa obejmuje fazę projektową podczas której jest analizowane obecne środowisko oraz dobierane są rozwiązania w zakresie sprzętu i oprogramowania, fazę wykonawczą obejmującą migrację dotychczas użytkowanych serwerów fizycznych lub wirtualnych oraz instalację nowych serwerów wirtualnych, wdrożenie konsoli centralnej, przygotowanie kopii zapasowej oraz dokumentacji technicznej. Korzyści z wirtualizacji są znane od szeregu lat i obejmują zmniejszenie ryzyka i czasu przestojów, uniezależnienie od warstwy sprzętowej, efektywniejsze gospodarowanie zasobami, elastyczność w wykonywaniu aktualizacji i serwisowaniu serwerów oraz wiele innych. Więcej informacji na temat wirtualizacji można znaleźć tutaj >>
 • Backup i storage – usługa dotyczy tworzenia odpowiednich rozwiązań zabezpieczania i przechowywania danych obejmujących procedury, oprogramowanie i zasoby pamięci dyskowej oraz zasoby przeznaczonych do wykonywania kopii zapasowych jak też retencjonowania danych. Usługa obejmuje analizę stanu obecnego i potrzeb klienta, dobór odpowiedniego rozwiązania oferującego odpowiednią przestrzeń na przechowywanie danych, następnie wdrożenie i migrację danych. Analizowane są takie czynniki jak ilość danych, sposób dostępu do danych, możliwy do uzyskania stopień kompresji lub deduplikacji danych, wymagana szybkość odczytu i zapisu, wymagany czas przechowywania danych, częstość korzystania z poszczególnych danych, sposób skomunikowania zasobów storage z serwerami, siecią i użytkownikami, polityka w zakresie kopii bezpieczeństwa, funkcjonalność systemu do wykonywania kopii zapasowych, polityka w zakresie retencjonowania danych, polityka zorientowana na disaster recovery. Korzyścią z właściwie dobranego i zaprojektowanego systemu przechowywania danych jest pewność zarówno o stronie zmniejszenia ryzyka utraty danych jak też po stornie szybkości i sprawności dostępu do danych. Więcej informacji na temat backupu i storage można znaleźć tutaj >>
 • Kompleksowa obsługa informatyczna – (Outsourcing IT) usługa dotyczy pełnego lub częściowego przejęcia obsługi wybranych obszarów infrastruktury informatycznej. Z uwagi korzystają zarówno klienci którzy posiadają własnego informatyka jak też Ci, którzy z uwagi na wielkość infrastruktury nie brali tego nigdy pod uwagę ale systematycznie i w trybie pilnym potrzebują profesjonalnego wsparcia. Szczegóły dotyczące tej obszernej usługi oraz korzyści wynikające dla klientów z Outsourcingu IT są opisane w osobnym dokumencie znajdującym się tutaj >>
 • Helpdesk użytkowników – usługa dotyczy szeroko pojętego wsparcia dla użytkowników w codziennej eksploatacji systemów informatycznych. Usługa dotyczy zarówno kwestii związanych ze sprzętem, systemami operacyjnymi, aplikacjami, usługami sieci, konfiguracją jak też z usuwaniem bieżących problemów i awarii. Usługi są realizowane zarówno w formie wsparcia zdalnego jaki lokalnego. Stanowimy pierwszą linię wsparcia zakresie zgłaszanych problemów i awarii współpracując z firmami trzecimi, które dostarczają swoje produkty do naszego klienta. Więcej informacji na temat helpdesku użytkowników można znaleźć tutaj >>
 • Helpdesk Informatyków – usługa dotyczy szeroko pojętego wsparcia dla informatyków w codziennej eksploatacji systemów serwerowych, pamięci masowej, backupu oraz ochrony sieci. Usługa dotyczy zarówno kwestii związanych ze sprzętem, systemami operacyjnymi, aplikacjami, usługami sieci, konfiguracją jak też z usuwaniem bieżących problemów i awarii. Usługi są realizowane zarówno w formie wsparcia zdalnego jaki lokalnego. Więcej informacji na temat helpdesku informatyków można znaleźć tutaj >>
 • Pełnienie funkcji ASI i ochrona danych osobowych w systemach informatycznych – usługa dotyczy przygotowania organizacji klienta w zakresie niezbędnych procedur oraz realizacji wymogów technicznych odnośnie infrastruktury informatycznej niezbędnych do spełnienia zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. Korzyścią z realizacji usługi jest maksymalne eliminowanie ryzyka związanego z nie kontrolowanym dostępem, wyciekiem lub utratą danych osobowych. Ryzyko jest eliminowane zarówno z użyciem środków technicznych i organizacyjnych wymaganych rozporządzeniem MSWiA. Więcej informacji na temat pełnienia funkcji Administratora danych osobowych można znaleźć tutaj >>
 • Wsparcie powdrożeniowe i eksploatacyjne – W zależności od skali, każde wprowadzenie nowego rozwiązania sprzętowego programowego lub chmurowego to rewolucja w infrastrukturze informatycznej. W teorii można dokładnie przewidzieć wszystkie skutki takiej rewolucji mając odpowiednio dużo czasu i środków na próbne wdrożenia przygotowania i analizy. Praktyka jednak pokazuje że klienci nie mając odpowiedniej ilości czasu na przygotowania i analizy, są skłonni do podjęcia pewnego niewielkiego ryzyka i decydują się na wdrożenia bez dokonania stuprocentowej analizy jego skutków. W takich przypadkach bardzo duże znaczenie ma wsparcie powdrożeniowe, które umożliwia szybsze likwidowanie ewentualnych niepożądanych skutków wdrożenia, drobnych problemów technicznych, świadczenie wsparcia dla użytkowników którzy muszą oswoić się z nowym systemem i nauczyć go obsługiwać, jak również daje możliwość szerszego spojrzenia na efekty wdrożenia i ich skutków dla pozostałych obszarów infrastruktury. Więcej informacji na temat wsparcia powdrożeniowego i eksploatacyjnego można znaleźć tutaj >>
 • Serwis sprzętowy i programowy – usługa obejmuje serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego (serwery, komputery, notebooki), aktualizację firmware, reinstalację systemów operacyjnych, odtwarzanie systemów po awarii, jak również konserwację fizyczną sprzętu oraz logiczną oprogramowania. Z uwagi na to, że usługa jest wykonywania dość często w następstwie awarii, w celu przyspieszenia działań rekomendujemy realizację usług serwisowych w trybie stałej, zryczałtowanej umowy. Więcej informacji na temat pełnienia funkcji Administratora danych osobowych można znaleźć tutaj >>
 • Projektowanie infrastruktury – usługa dotyczy projektowania rozwiązań informatycznych, budowy, modernizacji i rozwoju infrastruktury w zakresie warstwy sieciowej, sprzętowej, storage, backupu, warstwy wirtualizacyjnej, warstwy systemowej oraz aplikacyjnej. Usługa obejmuje dobór określonych urządzeń o odpowiednio dobranych parametrach technicznych uwzględniających specyficzne potrzeby klienta lub danego rozwiązania. Na podstawie odpowiednich narzędzi takich jak kalkulatory dla rozwiązań informatycznych oraz specjalistyczne konfiguratory jesteśmy w stanie optymalnie dobrać parametry określonych rozwiązań, tak aby przy najniższej cenie w jak najlepszy sposób spełniały wymagania postawione przez naszych klientów, nie zapominając o możliwościach ewentualnej przyszłej rozbudowy w przypadku gdyby zaistniała taka potrzeba. Więcej informacji na temat usługi projektowania infrastruktury można znaleźć tutaj
 • Rozwiązania softwareowe – Usługa obejmuje projektowanie i budowanie gotowych platform w warstwach: wirtualizacji, systemowej oraz aplikacyjnej. Usługa bazuje na szerokim portfolio producentów oprogramowania takich firm jak Microsoft, VMware. W zakresie warstwy wirtualizacji Projektujemy i budujemy rozwiązania oparte na pojedynczych hostach fizycznych jak również bardziej rozbudowane środowiska wysokiej dostępności oraz ciągłości pracy, składające się co najmniej z kilku hostów fizycznych. Rozwiązania są budowane w oparciu o wirtualizator firmy Microsoft (Hyper-v) jak również w oparciu o wirtualizator firmy VMware (vSphere). W zakresie platform systemowych bazujemy głównie na rozwiązaniach Microsoft Server w całej palecie ról, które może realizować ten system operacyjny ze szczególnym wskazaniem na profesjonalne wdrożenia usługa Active Directory. W zakresie warstwy aplikacyjnej wdrażamy rozwiązania oparte na serwerach SQL, Exchange, Sharepoint, Skype for Business, Yammer oraz rozwiązania oparte o pakiet Office. Więcej informacji na temat rozwiązań softwarowych można znaleźć tutaj >>
 • Usługi chmury – Dostarczanie gotowych rozwiązań bazujących na usługach chmury lub rozliczanych w ramach usług chmury (od faktycznego zużycia). Usługi obejmują zarówno rozwiązania bazujące na dostarczaniu infrastruktury (IaaS), platformy (PaaS), oprogramowania (SaaS), backupu (BaaS). W naszej ofercie usługi chmury istnieją zarówno jako produkt, który możemy dostarczyć bezpośrednio naszym klientom, jak również jako podstawa do realizacji przez nas zaawansowanych usług w zakresie bezpieczeństwa, wirtualizacji, analityki biznesowej, backupu oraz projektowania infrastruktury. Więcej na temat usług chmury można znaleźć tutaj >>.
 • Bezpieczeństwo IT – Zbiór usług obejmujących wielopłaszczyznowe bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej, Najistotniejszą wartością i korzyścią dla naszych klientów wynikającą z realizacji tych usług jest przygotowanie infrastruktury do działania w sytuacjach krytycznych, zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, dostępności systemów, minimalizacja ryzyka jakichkolwiek awarii oraz przestojów, a w przypadku ich wystąpienia minimalizacji skutków tego typu incydentów poprzez możliwie jak najszybszy powrót do stanu sprzed awarii. W ramach naszej oferty bezpieczeństwa IT, Oferujemy usługi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony sieci, systemów kontroli treści, systemów ochrony z serwerów i stacji roboczych, proaktywnych systemów monitorujących, autoryzacji i uwierzytelniania dostępu do zasobów infrastruktury, ochrony przed skutkami działania złośliwego oprogramowania, backupu i archiwizacji danych, budowania nadmiarowej infrastruktury ukierunkowanej na równoważenie obciążenia lub na działanie w sytuacjach disaster recovery. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa IT można znaleźć tutaj >>

Znamienną cechą branży technologii informatycznych jest jej bardzo szybki rozwój, ewolucja rozwiązań i duża innowacyjność co przekłada się bezpośrednio na ogromną różnorodność dostępnych rozwiązań.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług:

 • Ponieważ dysponujemy szerokim rozeznaniem rynku, a bez odpowiednich zasobów, sił, środków i czasu, pojedyncza organizacja nie jest już w tej chwili w stanie dokonać szerokiej analizy dostępnych na rynku rozwiązań.
 • Ponieważ dysponujemy unikalną wartością w postaci doświadczenia zbudowanego dzięki realizacji setek projektów przez ponad 20 lat naszej działalności. Wiemy, na co Należy zwrócić uwagę. Wiemy, jakie elementy najczęściej są pomijane przy projektowaniu i w czasie wdrożenia. Chcemy dzielić się tą wiedzą z naszymi klientami.
 • Ponieważ dysponujemy unikalnymi narzędziami, konfiguratorami, kalkulatorami technologicznymi, pozwalającymi nam dobierać już na etapie projektowania rozwiązania które będą bez ryzyka w całości odpowiadać potrzebom klientów.
 • Ponieważ dzięki nam można zaoszczędzić czas tracony zwykle na szukanie metodą wielokrotnych prób i błędów właściwego rozwiązania, jego dogłębną analizę, próbne wdrożenia oraz naukę obsługi.
 • Ponieważ koncentrujemy się nie tylko na technologii ale również aspektach prawnych i regulacjach związanych budową i eksploatacją infrastruktury informatycznej.
 • Ponieważ dysponujemy zespołem doświadczonych inżynierów informatyków oraz handlowców dobrze zorientowanych w nowoczesnych technologiach.
 • Ponieważ ograniczamy ryzyko błędnego wyboru technologii, Która po fakcie może okazać się niedostatecznie bezpieczna, niedostatecznie stabilne, bez możliwości rozbudowy i całkowicie nie odpowiadająca wstępnym założeniom.
 • Ponieważ dzięki współpracy z nami klienci mogą skupić się na swojej podstawowej działalności nie tracąc cennego czasu na sprawy związane z rozwojem informatyki, zabezpieczeniami, usuwaniem problemów oraz przestojami związanymi z awariami.
 • Ponieważ znacząco ograniczamy poziom ryzyka nietrafionych inwestycji i późniejszych strat czasu związanych z eksploatacją niezbyt trafionych rozwiązań.
 • Ponieważ dajemy gwarancję pełnej naszej dyspozycyjności i szybkości realizacji usługi.
 • Ponieważ współpraca z nami, obliczona na optymalną strategię rozwoju infrastruktury, skutkuje w efekcie świadomym i pełniejszym wykorzystaniem posiadanej infrastruktury, co bezpośrednio przekłada się na wzrost konkurencyjności, obniżenie kosztów inwestycji, przejrzystą kontrolę kosztów obsługi i użytkowania, zwiększenie wydajności pracy oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Masz pytania? Napisz do nas!

Wyślij wiadomość