facebook adres e-mail telefon

Systemy ERP w służbie medycyny

Systemy ERP coraz częściej trafiają do dużych i mniejszych placówek służby zdrowia. Konkurencyjność oraz konieczność spełnienia wymogów ustawowych napędza rynek wdrożeń.

Coraz więcej wdrożeń systemów ERP realizowanych jest w sektorze medycznym. Konkurencja na tym rynku wymusza stosowanie rozwiązań wspomagających zarządzanie niezależnie od wielkości jednostek służby zdrowia. Czynnikiem przyspieszającym ich informatyzację są też wymagania NFZ – rosnące i stale zmieniające się potrzeby wymiany informacji pomiędzy jednostkami medycznymi a NFZ. Duże szpitale w większości zrealizowały już projekty wdrożeń ERP. Obecnie przyszła pora na jednostki mniejsze. Informatyzują się więc zarówno placówki sieciowe, np. ok. 100 stanowisk, 10 przychodni pracujących w jednej sieci, jak i średniej wielkości: 30-stanowiskowe, a nawet mniejsze prywatne gabinety. Systemy ERP wdrażane w branży medycznej są bardzo elastyczne, w związku z tym mogą mieć zastosowanie zarówno w przypadku jednostek dużych, jak i małych.
Wielu dostawców dysponuje systemami ERP przeznaczonymi dla sektora medycznego, mającymi dodatkowe i specyficzne dla tej branży funkcje. Takie rozwiązania oferuje wiele firm na rynku, a Centrum Systemów Komputerowych jest gotowe aby wspierać klienta w zarządzaniu i implementacji tych rozwiązań. Specyficzne funkcje, jakie powinien realizować system ERP w placówkach medycznych, dotyczą głownie obszarów kadrowo-płacowych, np. specyficznego dla rynku medycznego rozliczania czy harmonogramowania czasu pracy pracowników. Zakres wdrożenia w takich placówkach jest dość szeroki, ponieważ obejmuje zarówno gospodarkę magazynową, jak i dystrybucję, CRM, system finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy, środki trwałe czy obieg dokumentów.
System ERP powinien wspomagać rozliczanie wszystkich rodzajów zatrudnienia specyficznych dla jednostek medycznych, zarządzanie materiałami medycznymi zarówno w kontekście zaopatrzenia, jak i sprawozdawczości nt. ochrony środowiska. System ERP powinien nie tylko dokładnie rozliczyć rentowność każdego rodzaj procedur medycznych, ale przede wszystkim zapewnić możliwość planowania i budżetowania tych zdarzeń.
Jeśli potraktujemy szpital jako swego rodzaju przedsiębiorstwo, to jedną z jego cech będzie to, że występuje tu wiele sytuacji, których nie można do końca zaplanować, np. pobyt pacjenta planowany na kilka dni może ze względu na komplikacje potrwać kilka tygodni, zabieg zaplanowany jako mało skomplikowany może skończyć się jako złożona operacja itp. Efekty takich zdarzeń mają swoje odzwierciedlenie również w systemach ERP.

ERP szaro-biały.
Systemy informatyczne w jednostkach medycznych obejmują dwa obszary – obszar zarządzania i finansów związany z prowadzeniem działalności placówki, tzw. część szara, oraz obszar związany z pracującymi w jednostce rozwiązaniami wspierającymi część ściśle medyczną, nazywany częścią białą. Wiele wyspecjalizowanych systemów zawiera moduły do obsługi części białej, czyli ruch chorych, dystrybucję leków, diagnostykę medyczną itp. Systemy ERP w sektorze medycznym mogą być integrowane z rozwiązaniami części białej pochodzącymi od innych dostawców, przede wszystkim z wyspecjalizowanymi systemami laboratoryjnymi, anestezjologicznymi czy stosowanymi w radiologii systemami PACS (Picture Archiving Communication Systems), które zapewniają digitalizację wyników badań obrazowych i korzystanie z nich w formie elektronicznej.
Bezpośrednie powiązanie systemów ERP ze specjalistycznymi rozwiązaniami w sektorze medycznym najwyraźniej widać w obszarach, które mają największy wpływ na liczenie kosztów. Integracja z modułami diagnostycznymi daje bezpośrednią informację o ilości i rodzajach wykonywanych procedur medycznych. Użytkownicy wiedzą też, jakie jednostki organizacyjne generowały zlecenia do komórek, które te zlecenia wykonywały. Ważnym obszarem integracji jest apteka szpitalna i gospodarka lekami, które stanowią bardzo ważną pozycję na mapie kosztów jednostki ochrony zdrowia.

Sektor publiczny wciąż nienasycony.
Liczba wdrożeń ERP i wykorzystywanych funkcji w niewielkim stopniu zależy od wielkości jednostek. Wielkość jednostki ma wpływ na liczbę zakupionych licencji, a co za tym idzie także na koszy wdrożenia, ale zakres funkcjonalny jest zazwyczaj zbliżony. Zarówno duży, jak i mały szpital czy przychodnia potrzebują narzędzi, aby policzyć koszty, zaplanować wydatki czy zapanować nad dostawami leków.
Polski sektor medyczny to nie tylko placówki o dużym zróżnicowaniu co do wielkości. Istotny jest tu podział na jednostki publiczne i prywatne. Zdaniem dostawców nie ma znaczących różnic w sferze potrzeb informatycznych pomiędzy placówkami publicznymi a prywatnymi, oprócz sposobu finansowania świadczeń. Natomiast różnią się one stopniem zinformatyzowania. Prywatne zakłady zdrowia są bardziej nasycone rozwiązaniami IT, gdyż potrzeba śledzenia i racjonalizacji kosztów jest wbudowana w ich model biznesowy. Sektor ten zwyczajnie stać na wdrożenia ze środków własnych (roczne przychody prywatnej opieki medycznej szacuje się na 12 do 15 mld zł). Natomiast rynek publicznych zakładów opieki zdrowotnej był w Polsce do niedawna jednym z bardziej zaniedbanych pod względem oprogramowania wspierającego zarządzanie. Sytuacja ta jednak szybko się zmienia - dużym wsparciem są środki z Unii Europejskiej. Informatyzacja służby zdrowia w tym sektorze (zwłaszcza telemedycyna) stała się priorytetem UE w latach 2007–2013 i wiele ośrodków dzięki pomocy unijnej uzyskało możliwość wdrożenia nowych rozwiązań.

Ile medycyna wydaje na ERP?
Wdrożenia systemów ERP w polskim sektorze medycznym są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem czasu implementacji, jak i ceny. Wdrożenie w dużej jednostce może trwać i 1,5 roku, a np. wdrożenie Impuls Evo w małej sieci przychodni na Śląsku trwało tylko 8 tygodni. Implementacja ERP wraz z częścią białą, czyli systemami obsługi medycznej, kosztuje w większych szpitalach – według danych dostawców – średnio 5 lub nawet 6 mln zł. Duża jednostka musi się już liczyć z wydatkiem rzędu kilkunastu milionów zł. Wdrożenie części szarej i białej w średniej wielkości szpitalu kosztuje 2–3 mln zł. Nie wszystkie wdrożenia są oczywiście tak drogie, niektóre zamykają się w kwotach niższych (np. 150 tys. zł). Dla małych placówek koszt relatywnie jest jeszcze mniejszy.
Trudno mówić o średnim koszcie ze względu na specyficzne wymagania ze strony branży i poszczególnych klientów. Dla budżetu każdego szpitala wdrożenie systemu informatycznego stanowi dużą inwestycje i w wielu wypadkach nie byłaby ona możliwa, gdyby nie dofinansowanie. Większość wdrożeń jest realizowanych przy zaangażowaniu zewnętrznych środków finansowych. Są to różnego rodzaju dotacje: w ramach projektów regionalnych, samorządowych czy innych dedykowanych dla tego sektora.
Większość projektów dotyczących informatyzacji podmiotów leczniczych zrealizowano w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz w ramach działania 8.1 i 8.2 POIG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Informatyzacją objęto prawie 300 podmiotów leczniczych – głównie szpitali. Pierwsza fala unijnych środków już się przetoczyła. Środki UE z nowych programów pomogą zinformatyzować kolejne jednostki.

Źródło: http://itpolska-news.pl

 
Wróć