facebook adres e-mail telefon

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz w oparciu o art. 13 i art. 14  powyższego rozporządzenia przekazujemy wymagane rozporządzeniem informacje oraz informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. będą Pani/Panu przysługiwały określone niżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Systemów Komputerowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Centrum Systemów Komputerowych prowadząca działalność pod adresem  41-300 Dąbrowa Górnicza, Królowej Jadwigi 23, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 629-101-11-05, o nadanym numerze REGON: 271278700

 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się korespondencyjnie pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub mailowo na adres e-mail: pokaż – kontakt ten służy wyłącznie do obsługi spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W zakresie spraw związanych z procesem samej rekrutacji prosimy o kontakt wyłącznie na adres pokaż

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora i zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy i będą obejmowały: imię (imiona), nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania (o ile jest inny), data urodzenia, telefon kontaktowy, adres mailowy, dane dotyczące wykształcenia oraz posiadanych umiejętności, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz zdobytego doświadczenia, dane dotyczące orientacyjnej dyspozycyjności w zakresie podjęcia zaproponowanej pracy. 

 4. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu prowadzenia procesu rekrutacji, udzielenia odpowiedzi na pytania oraz uzyskania kontaktu do Pani/Pana w celu umówienia ewentualnych dalszych rozmów i działań jak też w celu ewentualnego przygotowania i zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości przetwarzana wysłanych dokumentów, w wyniku czego dokumenty bez odpowiednich zgód będą musiały być usuwane.

 5. W treści przesyłanych dokumentów prosimy o dołączanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści zgodnej z nowymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. Zgodę taką należy zamieścić w stopce przesyłanego CV. W przypadku zamieszczenia tego typu zgody CV będzie wykorzystane jedynie w bieżącym procesie rekrutacyjnym i będzie usunięte w terminie do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

  Treść przykładowej zgody:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………nazwa stanowiska na które jest składane podanie…………….., ogłoszonego w serwisie OXL.PL/Infopraca.pl/Praca.pl/Pracuj.pl/www.csk.com.pl/praca w dniu …data publikacji ogłoszenia……..  i prowadzonego przez firmę Centrum Systemów Komputerowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.  

 6. W przypadku, gdy CV ma pozostać w naszej bazie w celu użycia go do kolejnych rekrutacji na tym samym stanowisku w przyszłości proszę dopisać kolejną zgodę w treści stopki przesyłanego CV. Dzięki dodatkowej zgodzie, przesłane CV będzie wykorzystane w przyszłych procesach rekrutacyjnych na to samo stanowisko i usunięte w terminie do 12 miesięcy od otrzymania CV.

  Treść dodatkowej zgody:
  Zgoda dodatkowa (rozszerzenie w czasie): Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zamieszczonych na CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych realizowanych przez Centrum Systemów Komputerowych na to samo stanowisko. 

 7. W przypadku, gdy CV ma pozostać w naszej bazie w celu użycia go do innych prowadzonych przez nas rekrutacji na inne stanowiska proszę dopisać kolejną zgodę w treści stopki przesyłanego CV. Dzięki dodatkowej zgodzie, przesłane CV będzie wykorzystane w innych procesach rekrutacyjnych na inne stanowiska i usunięte w terminie do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

  Treść dodatkowej zgody: 
  Zgoda dodatkowa (poszerzenie zakresu ofert): Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV w innych, równoległych procesach rekrutacyjnych, dotyczących innych stanowisk pracy i realizowanych przez Centrum Systemów Komputerowych.

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do realizacji procesu rekrutacji i przygotowania ewentualnej umowy o pracę, takie jak: portale internetowe służące do obsługi procesu rekrutacji (Infopraca.pl, Olx.pl, Pracuj.pl, Praca.pl, itp) przez które jest składane podanie, usługi kadrowe i księgowe związane z podpisaniem umowy o pracę, usługi pocztowe, dostawcy usług telekomunikacyjnych, dostawcy usług hostingowych, usługi prawne, dochodzenie należności, rozliczanie umów, usługi bankowe w zakresie realizacji wypłat, organom uprawnionym do otrzymywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Pani/Pana dane osobowe będą w zależności od udzielonej zgody przetwarzane jedynie przez jeden z następujących okresów czasowych:
  a. przez okres najdalej 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,
  b. przez okres najdalej 12 miesięcy w przypadku wyrażenia zgody na pozostawienie CV dla przyszłych rekrutacji prowadzonych przez CSK
  c. przez okres wymagany przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej w przypadku podpisania umowy o pracę. 

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679

 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane, a zautomatyzowane działanie będzie wykonywane jedynie przez systemy informatyczne obsługujące serwisy rekrutacyjne oraz system poczty elektronicznej.

 13. Obowiązek informacyjny w odniesieniu do otrzymanych danych osobowych, zostanie przez administratora zrealizowany po pozyskaniu danych osobowych w terminie najpóźniej w ciągu jednego miesiąca lub przy pierwszej komunikacji realizowanej z osobą, której dane dotyczą.

 14. Obowiązek informacyjny będzie realizowany w zależności od źródła pozyskania danych oraz dostępnego medium komunikacyjnego poprzez wysłanie korespondencji elektronicznej zawierającej link do niniejszego opracowania

 15. W przypadku konieczności skasowania Pani/Pana danych, wszystkie zebrane dane osobowe zostaną usunięte z nośników oraz rejestrów lub anonimizowane jeżeli usunięcie danych naruszyłoby strukturę danych. W każdym przypadku postaramy się zrealizować Państwa żądania. Może się jednak okazać, że jest to technicznie lub organizacyjnie niemożliwe lub wiąże się z nadmiernym nakładem sił i środków – w takiej sytuacji poinformujemy Państwa o braku możliwości realizacji żądania i jego przyczynach.

Wróć